نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

((سامد)) سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت

((سامد)) سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولتجهت ارتباط مردم با دولت در سراسر کشور(سامد)،

سامانه تلفنی ۱۱۱ و سایت اینترنتی www.saamad.ir

فعال است که همه ایرانیان از سراسر کشور می توانند ایده ها، پیشنهادات، انتقادات، شکایات و درخواست های خود از دولت را از طریق آن مطرح کنند.