نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری

گزارش تصویری


در راستای پروژه مهر انجام شد
بازدید بازرسان وزارت آموزش و پرورش از روند اجرایی پروژه مهر در مدارس ناحیه یک یزد

.