نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معاونین متوسطه دوره اول برگزار شد

گردهمایی معاونین متوسطه دوره اول برگزار شد


7 دی ماه 1395

گردهمایی معاونین آموزشی متوسطه دوره اول در محل دبیرستان برازنده مقدم و با حضور" مصباح فر"معاون برنامه ریزی اداره کل متبوع و"عبدالحمید صابری" رییس اداره ناحیه یک ، "غلام پور"معاون آموزش متوسطه،"پاپوش" کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول و "محمدرضا ستار" کارشناس مسئول گروههای آموزشی برگزارشد.در این جلسه که محور آن تاکید بر جایگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و چگونگی تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات بود "مصباح فر" ضمن تاکید بر اهمیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به بیان موارد کاربردی و کلیدی نحوه ارزشیابی از فرایند یادگیری و چگونگی تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات پرداخت در ادامه جلسه "غلام پور" معاون آموزش متوسطه با بیان پاره ای از موارد آموزشی واجرایی با تاکید بر نقش تاثیر گذار معاونین در شوراهای مدارس و تصمیم گیریهای مربوطه ، از معاونین خواستند تا بعنوان رهبران آموزشی مدارس علاوه بر داشتن برنامه مدون سالیانه برای رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هر سه پایه تحصیلی ، به دانش آموزان پایه هفتم توجه ویژه نمایند چراکه این دانش آموزان نه تنها باید با مقررات دوره جدید آشنا شوند بلکه نیاز به راهنمایی و مشاوره در زمینه آشنایی با روشهای مطالعه و یادگیری دارند تا با بنیه قوی علمی درپایه های بالاتر موفق ترعمل کنند که دراینجا میتوان از تخصص و توان مشاوره ای  مشاوران نیز استفاده بیشتری نمود "صابری" رییس ناحیه نیز با بیان اهمیت همدلی و همراهی تمامی عوامل در مدارس بر شاد سازی فضاهای آموزشی ،توسعه مهارتهای ارتباطی وعاطفی سالم بین دانش آموزان و حفظ جایگاه و اهمیت هر یک از مواد درسی در برنامه هفتگی دانش آموزان تاکید نمودند جلسه با معارفه معاونین جدید الانتصاب و قدردانی از زحمات معاونین بازنشسته پایان یافت.