نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش فردوسیان

گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش فردوسیان


3 آذر 1395

گردهمایی معاونین آموزشی هنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش درمحل هنرستان دخترانه کاردانش فردوسیان با موضوع "راهکارهای بهبودکیفیت آموزشی" برگزارگردید.

دراین گردهمایی "غلامپور" معاون آموزش متوسطه این مدیریت طرحها و برنامه های حوزه فنی وحرفه ای و کاردانش را توجیه نمود و سپس معاونین در رابطه باموضوع جلسه ، نظرات خودرابیان نمودند. و درپایان "صابری" رییس آموزش و پرورش ناحیه ضمن جمع بندی نظرات و پاسخ به چند سوال توصیه هایی را به معاونین تاکید کرد و از زحمات کلیه همکاران سپاسگزاری نمود.