نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه توجیه وتبیین طرح ها ودستورالعمل های دوره پیش دبستانی برگزار شد

کارگاه توجیه وتبیین طرح ها ودستورالعمل های دوره پیش دبستانی برگزار شدکارگاه توجیه وتبیین طرح وبرنامه های دوره پیش دبستانی باحضور"سعیده بهادرزاده" رئیس دوره اول اداره کل آموزش وپرورش استان یزد، "عبدالحمید صابری"مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک،"یوسف حقیر" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک به همراه تنی چند از کارشناسان موضوعی  و موسسان ومدیران مراکز پیش دبستانی در محل دبستان دخترانه دوره اول حضرت جواد الائمه برگزارشد.

درابتدای جلسه ابتدا عبدالحمید صابری و در ادامه یوسف حقیر ضمن تشکر از زحمات مدیران وموسسان مراکز پیش دبستانی در خصوص جایگاه واهمیت دوره پیش دبستانی و لزوم توجه به توانمندسازی مربیان دوره پیش دبستانی مواردی را ایراد نمودند.

در ادامه سعیده بهادرزاده ضمن قدردانی ازمسئولان مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک و مدیران و مسئولین مراکزپیش دبستانی تاکید به رعایت مفاد بخشنامه توجیه وتبیین طرح ها ودستورالعمل های دوره پیش دبستانی را داشت.وی در خصوص آموزش برنامه درسی چند بعدی واستفاده از بسته های یادگیری وخودداری از آموزش نشانه های فارسی وانگلیسی وفعالیت هایی که با اهداف دوره ی پیش دبستانی مغایرت مواردی را ایراد نمودند.