نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح حقوق شهروندی برای دانش آموزان برگزار شد

کارگاه آموزشی طرح حقوق شهروندی برای دانش آموزان برگزار شدبه گزارش "فروغ جوان" کارشناس امور بانوان وجوانان ، کارگاه آموزشی طرح حقوق شهروندی برای دانش آموزان ،اولیاء ومربیان در مدرسه نمونه دولتی رادمنش برگزار گردید.

در ابتدا "فاطمه دهقان" مشاور بانوان مدیرکل،به اهمیت اجرای طرح و لزوم آگاهی اشخاص از حقوق وتکالیف خود متناسب با رشدتغییر وتحولات اجتماعی اشاره نمود ودر ادامه" خانم یزدانی" وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی از بسترهای مهم برای آموزش شهروندی ، آموزش وپرورش وبه ویژه مدرسه می باشد ومی بایست دانش آموزانی با هویت ، مسئولیت پذیر وآگاه به حقوق قانونی خود وهمنوع خود تربیت شوند؛ در ارتباط با حق زندگی، حقوق وآزادی های فردی ،حقوق وتکالیف دانش آموزان در مدرسه واجتماع و.... مطالبی را بیان نمودند ودر پایان کتاب آموزش حقوق شهروندی بین دانش آموزان توزیع شد .