نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان ناحیه یک با سیستم voip آشنا شدند

کارکنان ناحیه یک با سیستم voip آشنا شدندبه منظور بهره مندی از امکانات سیستم جدید تلفن اداره (voip) کلیه کارکنان مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک طی 2 جلسه توسط "داوودغلامی" کارشناس مسئول فناوری ناحیه آموزش دیدند.