نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره شش

پیام شماره ششآیا میدانید ؟؟؟

براساس دستورالعمل ستاد پروژه مهر (نمونه برگ ارزیابی عملکرد از نحوه فعالیت های شورا بازگشایی واحدهای آموزشی ) به روز بودن حساب مدارس و اسناد مالی الزامی است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98