نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره چهار

پیام شماره چهارآیا میدانید ؟؟؟

اعلام اموال اسقاطی به امور پشتیبانی و پس ازآن ارسال لیست اموال مذکور به امور مالی جهت خارج نمودن اموال از لیست کامپیوتری ، از اهم وظایف ستاد پروژه مهر، آموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98