نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره پانزده

پیام شماره پانزدهآیا می دانید ؟؟؟

مدیر ، معاونین ، مربی تربیتی ، نماینده معلمان ، خدمتگزار و سرایدار ، نماینده انجمن اولیا و مربیان ، رئیس شورای دانش آموزی و معلم تربیت بدنی از اعضای شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98