نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره نوزده

پیام شماره نوزدهآیا می دانید ؟؟؟

تهیه تقویم زمان بندی و اولویت بندی کارها جهت آماده سازی مدرسه از وظایف شورای بازگشایی آموزشگاه می باشد . 

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98