نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره شانزده

پیام شماره شانزدهآیا می دانید ؟؟؟

آماده سازی زمین ورزش آموزشگاه و تهیه امکانات ورزشی لازم یا پیش بینی فضایی برای ورزش دانش آموزان در طول سال تحصیلی ، از وظایف شورای بازگشایی پروژه مهرآموزشگاه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98