نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سی و سه

پیام شماره سی و سهآیا میدانید؟؟؟

تعویض و نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران به نشانه اقتدار و عزت کشور در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98