نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سی و دو

پیام شماره سی و دوآیا میدانید؟؟؟

نصب نیمکت یا آماده سازی فضا جهت استراحت دانش آموزان ، استفاده از گلدان ، تهیه سطل زباله درب دار ، محل نصب نشریات و . . . در آموزشگاه از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98