نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره سیزده

پیام شماره سیزدهآیا می دانید ؟؟؟

هر 3 ماه یکبار می بایست لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی راجهت درج در سیستم اموال به کارشناسی امور مالی ناحیه یک ارسال نمایید .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98