نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره دوازده

پیام شماره دوازدهآیا می دانید ؟؟؟

پس ازارسال لیست اموال جدید خریداری شده یا اهدایی به آموزشگاه  به کارشناس امور مالی ناحیه یک ، می بایست برچسب ، الصاق و بارکد آن اموال را پیگیری نموده و در خصوص درج برچسب و بارکد برروی اموال جدید اقدام نمایید .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98