نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و سه

پیام شماره بیست و سهآیا میدانید؟؟؟

تهیه و آماده سازی سامانه صوتی و تجهیزات مورد نیاز  مدرسه از وظایفاصلی پروژه مهر است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98