نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و دو

پیام شماره بیست و دوآیا میدانید؟؟؟

زیبا سازی و رنگ آمیزی درب ورودی - تابلو آموزشگاه - دیوار نویسی و ...  مدارس از وظایف پروژه مهر  مدرسه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر98