نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و هفت

پیام شماره بیست و هفتآیا میدانید؟؟؟

هوشمند سازی کلاس ها در حد امکانات موجود از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98