نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و نه

پیام شماره بیست و نهآیا میدانید؟؟؟

نصب قاب شرح زندگی نامه شهید ، خیّر مدرسه ساز ، دانشمندان و قهرمانان ورزشی برای واحد های آموزشی که به نام این بزرگواران مزیّن شده  از برنامه های اصلی پروژه مهر  مدرسه است.

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98