نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیام شماره بیست و شش

پیام شماره بیست و ششآیا میدانید؟؟؟

نصب و استفاده از سامانه ی اموال و حسابداری مدارس از برنامه های پروژه مهر  مدرسه است .

دبیرخانه ستاد پروژه مهر 98