نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پاسخگویی به مشکلات و دریافت گزارش ها

پاسخگویی به مشکلات و دریافت گزارش هاپاسخگویی به مشکلات و دریافت گزارش ها، شکایت ها، ایده ها و نظرات توسط مدیر کل محترم آموزش و پرورش، پنج شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۱