نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی رییس سازمان دانش آموزی استان با مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک

نشست صمیمی رییس سازمان دانش آموزی استان با مدیر آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک،"کریمی" ریٔیس سازمان دانش آموزی استان به همراهی "انتظاری" کارشناس ارزیاب سازمان دانش آموزی با "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک دیدار نموند و از ایشان تقدیر کردند.