نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسابقات شنای دانش آموزی ناحیه برگزار شد

مسابقات شنای دانش آموزی ناحیه برگزار شد


25 بهمن ماه 1395

 مسابقات شنای پسران ناحیه یک که با شرکت ۱۲۰ نفر در ۲رده سنی برگزار شد که نتایج آن بدین شرح میباشد.

۳۳متر کرال سینه زیر ۱۰ سال

۱-محمد باقر هاشم بیگی (جوادالائمه(

۲-محمد یاسین میرشمسی (مهندس دائمی)وعلی حبیبی راد(شهید احمدی(

۳-محمد مهدی حق پرست (جواد الائمه(

***********************

۳۳متر کرال پشت زیر ۱۰ سال

۱-محمد باقر هاشم بیگی (جواد الائمه)

۲-علی حبیبی راد (شهید احمدی) و معین امین الرعیا (راه فرزانگان(

۳-محمد جواد حق پرست (جواد الائمه(

***********************

۳۳متر قورباغه زیر ۱۰ سال

۱-علیرضا میر شمسی (راه فرزانگان(

۲-محمد مهدی حق پرست (جواد الائمه(

۳-محمد معین لطفی (مادر(

***********************

۳۳متر کرال بالای ۱۰ سال

۱-محمد معین رحمانی (شهید احمدی(

۲-ابوالفضل حق پرست (جواد الائمه(

۳-محمد جواد اخوندی (شرف الدین علی)و محمد حسین رضایی (راه فرزانگان(

***********************

۳۳متر کرال پشت بالای ۱۰ سال

۱-سید علی حسینی (شاهد اقا(

۲-محمد حسین رضایی(راه فرزانگان(

۳-ابوالفضل عباسی (خاتم الانبیا)

***********************

۳۳متر پروانه بالای ۱۰ سال

۱-معین رحمانی (شهید احمدی(

۲-محمد معین هاتفی (هادی(

۳-محمد مهدی میز ساز(جواد الائمه(

***********************

۳۳متر قورباغه بالای ۱۰ سال

۱-سید علی حسینی (شاهد آقا(

۲-محمد مهدی میز ساز (جواد الائمه(

۳- ابوالفضل حق پرست"جواد الائمه"و اشکان ابراهیمی مقدم (معلم )۱