نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل انتخاب رشته دانش آ موزان در پایگاه متمرکز هدایت تحصیلی:

مراحل انتخاب رشته دانش آ موزان در پایگاه متمرکز هدایت تحصیلی:


یکم مردادماه1395
  • حضور دانش آموزان  به همراه  والدین  خود در پایگاه انتخاب رشته  طبق برنامه زمانبندی
  • به همراه داشتن کارنامه و فرم هدایت تحصیلی مهر و امضاء شده  و مستندات محدوده سکونت
  • انجام جلسات مشاوره فردی دانش آموزان
  • ارائه معرفی نامه به  دانش آموز جهت ثبت نام در مدارس متوسطه دوره دوم توسط کمیته هدایت تحصیلی مستقر در پایگاه
  • بازدید از پایگاههای هدایت تحصیلی توسط مسئولین ناحیه
  • جمع بندی و ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته توسط هسته مشاوره و ارسال به اداره کل
  • درخواست تشویقی جهت اعضاء کمیته هدایت تحصیلی 
  • برگزاری جلسه آسیب شناسی هدایت تحصیلی  با حضور اعضاء کمیته هدایت تحصیلی و مشاورین پایگاه
  • برگزاری جلسه تحلیل و بررسی نهایی هدایت تحصیلی  با حضور اعضاء کمیته هدایت تحصیلی  درسالن اجتماعات
  • بررسی و صدور فرم هدایت تحصیلی جهت دانش آموزان متفرقه