نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مانور بازگشایی غیر حضوری مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک

مانور بازگشایی غیر حضوری مدارس آموزش و پرورش ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ در تمام مدارس این مدیریت، مانور بازگشایی غیرحضوری برگزار خواهد شد.
لذا مورد انتظار است تمام عوامل اجرایی مدارس، در زمان های مشخص شده اقدامات لازم را انجام دهند.