نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد

عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک بادای منای معرفت دل هایتان

روی جانان شمع محفل هایتان

در هوالهو خویش را فانی کنید

عید قربان است قربانی کنید