نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای آموزش و پرورش شهر یزد با محوریت پروژه مهر تشکیل جلسه داد

شورای آموزش و پرورش شهر یزد با محوریت پروژه مهر تشکیل جلسه دادبه گزارش"سیدرضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتهای ناحیه یک ،جلسه شورای آموزش و پرورش شهر یزد با حضور اعضا برگزار شد.در جلسه 239 شوراي آموزش و پرورش با دستور كار "پروژه مهر" رييس ستاد پروژه مهر استان و نواحي يك و دو ضمن ارائه گزارش اجراي پروژه و تاكيد بر  استفاده از تجربه سالهاي قبل در اجراي پروژه مهر امسال ،به بيان تنگناها و مشكلات فضاي آموزشي و كمبود نيروي انساني پرداختند كه مدعوين با ارائه نظر و پيشنهادهاي خود در خصوص رفع مشكلات ، به همفكري پرداختند و مقرر شد اعضاي شورا در همين راستا با حضور خود در مدارس حاشيه اي از نزديك با مشكلات مدارس آشنا شوند و در خصوص تسريع پروژه هاي در دست اقدام پيگيري نمايند.