نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای اداری ناحیه یک تشکیل جلسه داد

شورای اداری ناحیه یک تشکیل جلسه دادبه گزارش"علی محمدی" کارشناس روابط عمومی ، شورای اداری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک بعد از اتمام زمان کاری با حضور کلیه همکاران اداری در محل نمازخانه ناحیه برگزار شد.

در ابتدای جلسه"جلیل زارع" و"اصغر حسین پور"هرکدام جداگانه به بیان جدیدترین قوانین و مقررات اداری و مالی پرداختند. سپس "مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش و "خدیجه پاپوش" کارشناس مسئول متوسطه دوره اول این مدیریت به نمایندگی ازهمکاران به بیان مشکلات وارائه راهکارها پرداختند.

در آخر جلسه"حسن کافی"معاون پشتیبانی ناحیه" و "عبدالحمید صابری"مدیر ناحیه یک از زحمات کلیه پرسنل اداری با توجه به مشکلات و فشار کاری تشکر کردند و قول مساعد جهت رفع و حل مشکلات دادند.