نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع نام نویسی

شروع نام نویسی


پیش نام نویسی  مرحله دوم پایه اول  پایان یافت

نکته 1:  اولویت زمانی برای پیش نام نویسی وجود ندارد به این معنی که نام نویسی پایانی دانش آموز پس از بررسی مدارک در آموزشگاه انجام خواهد شد

نکته 2  : پس از پایان پیش نام نویسی در سامانه از هرگونه مراجعه حضوری به آموزشگاه خودداری نمایید و بایست تا پایان زمان پیش نام نویسی  صبر نمایید و از آن زمان به بعد پیامک زمان مراجعه به آموزشگاه برای شما ارسال خواهد شد

نکته 3 : زمان پیش نام نویسی اتباع خارجی پایه اول در روزهای آتی اطلاع رسانی میگردد

نکته 4 : پیش نام نویسی در سامانه فقط برای آموزشگاه های عادی دولتی است ( این فرایند شامل  آموزشگاه های غیر دولتی ، قرآنی و  شاهد  نیست )

 

 ورود به سامانه