نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساماندهی ترمیمی مربیان تربیتی مدارس متوسطه دوره اول انجام شد

ساماندهی ترمیمی مربیان تربیتی مدارس متوسطه دوره اول انجام شد


شانزدهم شهریورماه 1395

در پی درخواست مربیان تربیتی جهت جابجایی در سال تحصیلی جدید ، سازماندهی ترمیمی مربیان تربیتی مدارس متوسطه دوره اول با حضور معاون پرورشی وفرهنگی ناحیه یک انجام شد .