نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی مشاوران مدارس ناحیه یک یزد انجام شد

سازماندهی مشاوران مدارس ناحیه یک یزد انجام شد


بیست و چهارم شهریورماه 1395

با هدف جابجایی  نیروی انسانی در رشته مشاوره تحصیلی ، سازماندهی مشاوران مدارس ناحیه یک یزد انجام شد.

در آغاز سازماندهی ابتدا مشاوران طی جلسه ای گرد هم جمع شدند " محمد معینی "معاون پرورشی ناحیه  در ابتدا از زحمات آنان در طول سال تحصیلی  وسعه ی صدری که پیش می گیرند قدردانی کرد و با توجه به دستورالعمل ساماندهی نیروها گفت " باید توجه داشت که  مشاورین بایستی با رعایت اولویت در مدارس متوسطه دوره اول سازماندهی شوند .

در پایان سازماندهی مشاورین با اولویت مدارس متوسطه اول  به ازای هر 15 نفر دانش آموز یک ساعت با حضور 17  مشاور مرد در سالن اجتماعات شهید پور محمد علی این مدیریت انجام شد .