نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کمیته بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه یک برگزار گردید

دومین جلسه کمیته بهبود کیفیت و ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه یک برگزار گردیدبه گزارش "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول سنجش اداره سواد آموزی ناحیه یک، با حضور "مرآت امین الرعایا"معاون سوادآموزی اداره کل ،"حسن حاضری" رییس اداره سنجش و امتحانات سوادآموزی و " محمدی" کارشناس امتحانات سوادآموزی ،جلسه کمیته بهبود و ستاد امتحانات سوادآموزی ناحیه، در محل سالن شهید پورمحمدعلی ناحیه برگزار گردید.

 در این جلسه "حبیب الله شریفی"رییس اداره نهضت ناحیه در خصوص گزارش عملکرد واحد سوادآموزی در سال 97 و شش ماهه اول سال98، چگونگی برگزاری مراسم شکوه دانش به صورت نمادین استانی ،جمع آوری اطلاعات اولیای بیسواد دانش آموزان و انتقال مرکز یادگیری محلی خزعلی به مکان جدید نکاتی را بیان کرد و در ادامه اعضا به اظهار نظر و گفتگو پرداختند.