نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سازماندهی هنرآموزان رشته خیاطی برگزار شد

جلسه سازماندهی هنرآموزان رشته خیاطی برگزار شدبا توجه به ضرورت و اهميت سازماندهي مجدد هنرآموزان خياطي بر اساس نظام جديد آموزشي هنرستانها ،جلسه اي با حضور كليه هنرآموزان خياطي در محل سالن كنفرانس مدیریت آموزش و پروش ناحيه يك برگزار گرديد.دراين جلسه "کاظم غلام پور" معاون آموزش  متوسطه ناحیه یک، نکاتی درمور د تغييرات نظام آموزشي و ضرورت هماهنگي و سازماندهي مجدد نيروها، جهت برگزاري هرچه بهتر رشته خياطي ايراد نمود و سپس"ناصركريمي" كارشناس مسئول فني حرفه ای و كاردانش ناحیه یک و خانم "دانش مقدم" سرگروه رشته خياطي و طراحی ودوخت نظرات كارشناسي خود را بيان كردند .در انتهای جلسه با اعلام نظرات و مشكلات و ارائه راهكارها توسط هنرآموزان خياطي جلسه به پايان رسيد.