نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سازماندهی نیروی انسانی ناحیه یک یزد تشکیل شد

جلسه سازماندهی نیروی انسانی ناحیه یک یزد تشکیل شد


جلسه سازماندهی نیروی انسانی ناحیه یک یزد تشکیل شد

با هدف سازماندهی نیروی انسانی و انتصاب مدیران جدید و جایگزینی مدیران متقاضی بازنشستگی ، اولین جلسه سازماندهی در سال ۹۵ تشکیل شد .