نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی مدیران مدارس هیات امنایی در خصوص دستورالعمل مالی مدارس هیات امنایی

جلسه توجیهی مدیران مدارس هیات امنایی در خصوص دستورالعمل مالی مدارس هیات امنایی


مدارس هیات امنایی تبلور حضور و مشارکت مردم در فرآیند تعلیم و تربیت

به گزارش "سید رضا ملک نیا" کارشناس مسئول امور مشارکتها و شاهد ناحیه یک، در جلسه ای که با حضور رییس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل و معاونین و مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه یک یزد و مدیران مدارس هیات امنایی تشکیل گردید ، با همفکری مدیران مدارس ، چگونگی اجرای دستورالعمل مالی مدارس هیات امنایی بیان گردید و بر اجرای صحیح دستورالعمل تاکید شد.