نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد


2 آذرماه 1395

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی ناحیه و کارشناس مسئول ارزیابی و عملکرد این مدیریت در دبستان دخترانه الزهرا برگزار گردید."همتی"کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد در رابطه با نقش و اهمیت ارزیابی کارکنان و اجرای ارزیابی سازنده که موجب ارتقا و بهبود گردد تاکید نمود.