نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی برگزار شد


2 آذرماه 1395

جلسه توجیهی ارزیابی کارکنان با حضور مدیران مدارس ابتدایی ناحیه و کارشناس مسئول ارزیابی و عملکرد این مدیریت در دبستان دخترانه الزهرا برگزار گردید."همتی"کارشناس مسئول واحد ارزیابی عملکرد در رابطه با نقش و اهمیت ارزیابی کارکنان و اجرای ارزیابی سازنده که موجب ارتقا و بهبود گردد تاکید نمود.