نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیروتشکرازهنرجویان راه یافته به مسابقات علمی عملی وعلمی کاربردی کشوری

تقدیروتشکرازهنرجویان راه یافته به مسابقات علمی عملی وعلمی کاربردی کشوریبه گزارش "ناصرکریمی" کارشناس مسئول فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه یک ،به منظورقدردانی ازهنرجویان راه یافته به مرحله کشوری مسابقات علمی عملی وعلمی کاربردی ،جلسه ای درمحل تالارفرهنگیان برگزارگردید.دراین جلسه که مسئولین اداره کل و نواحی یک و دو و معاونین وکارشناسان آموزش حضورداشته اند،ازهنرجویان ومدیران هنرستانها وکلیه دست اندرکاران این مسابقات تقدیروتشکربه عمل آمد. دراین مراسم ضمن اهداء جوایزتوصیه های لازم به هنرجویان شرکت کننده درمسابقات کشوری ارائه شد.

امیدواریم هنرجویان راه یافته بااستفاده ازاندوخته های علمی وتجارب عملی باکسب رتبه های کشوری برای ناحیه واستان افتخار بیافرینند.