نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل ازهنرجویان راه یافته به مرحله عملی مسابقات علمی (عملی – کاربردی) ناحیه یک یزد :

تجلیل ازهنرجویان راه یافته به مرحله عملی مسابقات علمی (عملی – کاربردی) ناحیه یک یزد :


پانزدهم اردیبهشت 1395

 

به منظورایجاد انگیزه وآمادگی هنرجویان راه یافته به مرحله عملی مسابقات علمی عملی وعلمی کاربردی جلسه ای با حضور معاونت متوسطه اداره کل و معاون آموزش متوسطه ناحیه وهمچنین جمعی ازکارشناسان فنی وحرفه ای وکاردانش اداره کل ومدیران هنرستانها درمحل پژوهشکده تعلیم وتربیت تالارفرهنگیان یزد برگزارگردید. دراین جلسه " محمود زارع " معاون متوسطه اداره کل درمورد چگونگی روند مسابقات وتوصیه های کاربردی جهت موفقیت درمرحله عملی مسابقات مواردی رابیان کرد