نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری لایو ویدئو کنفرانس معاون سوادآموزی استان با آموزش دهندگان ناحیه یک

برگزاری لایو ویدئو کنفرانس معاون سوادآموزی استان با آموزش دهندگان ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک لایو ویدئو کنفرانس با حضور "مصباح فر" معاون سوادآموزی استان با آموزش دهندگان ناحیه یک در استدیو هماورد آموزش و پرورش ناحیه یک برگزار گردید.