نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید میدانی از مدارس جهت اجرای مطلوب پروژه مهر96 ناحیه یک

بازدید میدانی از مدارس جهت اجرای مطلوب پروژه مهر96 ناحیه یکبه گزارش "علی محمدی" مسئول اطلاع رسانی و روابط عمومی ناحیه یک، طی هفته گذشته و چند روز اخیر بازدید میدانی از تعدادی مدارس ناحیه یک انجام شد.

در راستای مبحث مهم پروژه مهر و اجرای مطلوب آن و آماده سازی مدارس جهت حضور دانش آموزان ، "حسن کافی" معاون پشتیبانی و نائب رييس پروژه مهر به اتفاق "کاظم غلامپور" دبیر پروژه مهر ناحیه یک و"حمیدرضا زارع" کارشناس مسئول و عضو ستاد ساماندهی بصورت تصادفی از تعدادی مدارس ناحیه یک بازدید به عمل آوردند.