نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر کل های واحدهای فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت از هنرستانهای ناحیه یک

بازدید مدیر کل های واحدهای فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت از هنرستانهای ناحیه یک


30 آذر 1395

به گزارش روابط عمومی به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش و دیدار با هنرجویان وهنرآموزان "دکترحسینی"مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پروش از هنرستان شهید رجایی که اولین هنرستان استان می باشد و"مهندس آذرکیش"مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت متبوع از هنرستان شهید قندی و فضاهای کارگاه های آموزشی مدارس را بازدید کردند و ضمن بازدید، با هنرجویان و هنرآموزان گفتگو و مسائل و مشکلات آنها بررسی و راهنمایی های لازم بیان شد.