نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان ناحیه یک

بازدید سرزده مدیرکل آموزش و پرورش استان از پایگاه اسکان ناحیه یکبه گزارش "علی محمدی" روابط عمومی ستاد اسکان ناحیه یک،"احمد شیرزاد"مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به همراه"محمدرضاقانع" رییس روابط عمومی اداره کل متبوع و "عبدالحمیدصابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک  از ستاد اسکان شماره یک فرهنگیان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید شیرزاد با تعدادی از مهمانانی که به ستاد مراجعه نموده بودند  صحبت کرد و برایشان آرزوی موفقیت و سفر بی خطر از خداوند خواستار شد و سپس با حضور در قسمت پذیرش ستاد با همکاران و کارشناسان مربوطه در خصوص ثواب خدمت به خلق صحبت نمود و از زحماتشان تشکر کرد.