نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرزده رییس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل از ستاد اسکان ناحیه یک

بازدید سرزده رییس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل از ستاد اسکان ناحیه یکبه گزارش"علی محمدی" روابط عمومی ستاد اسکان مسافران نوروزی ناحیه یک ، "محمدرضا برزگری"رییس اداره ارزیابی و عملکرد اداره کل به همراه "آقای بیشمار" کارشناس مسئول ارزیابی  و عملکرد ناحیه 2 از ستاد اسکان مسافرین نورورزی شماره یک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید برزگری از اتاق مسابقات و هیجان که برای اولین بار در ستادهای اسکان که توسط روابط عمومی ستاد طراحی و آماده سازی گردیده بازدید و در مسابقه شرکت نمود.سپس "سید محمد فخر حسینی" دبیر ستاد اسکان مسافرین نوروزی شماره یک از سامانه پیامکی ارزیابی مدارس و نرم افزار ستاد اسکان نوروزی که آنها هم برای اولین بار صورت گرفته توضیحاتی را ارائه داد.

در ادامه "برزگری" و " بیشمار" با حضور در قسمت پذیرش با کارشناسان پذیرش صحبت و برایشان آرزوی سلامتی کرد.