نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از روند اجرای زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید مرحمتی ناحیه یک

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه از روند اجرای زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید مرحمتی ناحیه یک


رییس سازمان برنامه و بودجه از روند اجرای زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید مرحمتی ناحیه یک بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش تاحیه یک، حسینی پوررییس سازمان برنامه و بودجه استان یزد از روند اجرای زمین چمن آموزشگاه شهید مرحمتی ناحیه یک بازدید وبر لزوم اجرای این طرح تاکید کرد.

مصطفی خلیلی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش هم توضیحاتی در خصوص این پروژه ارائه نمود.