نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دوره ای مدیران هنرستانهای نواحی یک ودوازهنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش ناحیه یک

بازدید دوره ای مدیران هنرستانهای نواحی یک ودوازهنرستانهای فنی وحرفه ای وکاردانش ناحیه یکبه دنبال برنامه ریزیهای انجام شده جهت آشنایی مدیران هنرستانهای نواحی یک ودو شهرستان یزد با امکانات وتجهیزات هریک ازهنرستانها وتبادل تجربیات ،دوردوم بازدید ازهنرستانها انجام گرفت.

 مدیران هنرستانهای ناحیه دوازهنرستان دختران سالاری،پسرانه انقلاب ودخترانه هدی بازدید به عمل آوردند.