نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس مجری طرح توافق سه جانبه

بازدید از مدارس مجری طرح توافق سه جانبهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، به منظور تثبیت یادگیری و رفع موانع عقب ماندگی های آموزشی دانش آموزان در معرض آسیب، و با هدف ایجاد تفاهم سه جانبه بین دانشگاه فرهنگیان، بسیج دانشجویی و آموزش و پرورش، کلاس های جبرانی از نیمه دوم تیرماه تمهید مقدمات شد و نسبت به تشکیل کلاس ها با رعایت تمامی دستوالعمل های بهداشتی اقدام شد.

شایان به ذکر است، این کلاس ها  توسط آموزش ابتدایی در حال رصد و پیگیری می باشد و در خصوص کیفیت بخشی بیشتر  این کلاس ها با عوامل اجرایی مدارس هماهنگ شده است.