نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس مجری طرح توافق سه جانبه

بازدید از مدارس مجری طرح توافق سه جانبهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، به منظور تثبیت یادگیری و رفع موانع عقب ماندگی های آموزشی دانش آموزان در معرض آسیب، و با هدف ایجاد تفاهم سه جانبه بین دانشگاه فرهنگیان، بسیج دانشجویی و آموزش و پرورش، کلاس های جبرانی از نیمه دوم تیرماه تمهید مقدمات شد و نسبت به تشکیل کلاس ها با رعایت تمامی دستوالعمل های بهداشتی اقدام شد.

شایان به ذکر است، این کلاس ها  توسط آموزش ابتدایی در حال رصد و پیگیری می باشد و در خصوص کیفیت بخشی بیشتر  این کلاس ها با عوامل اجرایی مدارس هماهنگ شده است.