نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های آزمون ورودی مدارس نمونه متوسطه دوره دوم

بازدید از حوزه های آزمون ورودی مدارس نمونه متوسطه دوره دومبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در روز جمعه بیستم تیر ماه، از حوزه های آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی در مقطع متوسطه دوم، با حضور "عباسعلی دانافر" مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، "سید علی کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، بازدید بعمل آمد.