نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از جلسات امتحانات داخلی مدارس ناحیه یک

بازدید از جلسات امتحانات داخلی مدارس ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، بازدید از جلسات امتحانات داخلی مدارس ناحیه یک با حضور" کارآموز" معاون آموزش متوسطه اداره کل انجام شد.