نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش مهارت های هنرستانهای کاردانش وطنچی مورد بازدید قرار گرفت

آموزش مهارت های هنرستانهای کاردانش وطنچی مورد بازدید قرار گرفت


25 بهمن ماه 1395

به گزارش"ناصر کریمی" کارشناس مسئول فنی و حرفه ای کاردانش ،به منظورارزیابی ازنحوه آموزش مهارت های هنرستانهای کاردانش به شیوه برون سپاری رئیس اداره آموزشهای فنی وحرفه ای اداره کل به همراه مسئولین ناحیه یک ازکارگاه مهارت آموزی رشته طلا جواهر هنرستان وطنچی بازدید نموده ودرجریان روند  آموزشی قرار گرفتند.